บริษัท บริหารสินทรัพย์ เอส ดับบลิว พี จำกัด

บริษัท บริหารสินทรัพย์ เอส ดับบลิว พี จำกัด ให้บริการบริหารสินทรัพย์อย่างมืออาชีพ

 

วิสัยทัศน์

เป็นมืออาชีพในการบริหารสินทรัพย์ทั้งที่มีหลักประกัน และไม่มีหลักประกัน
ด้วยคุณภาพและบริการที่มีประสิทธิภาพและมุ่งมั่นสู่เป็นการผู้นำบริษัทบริหารสินทรัพย์ที่ดีที่สุดของประเทศ

 

พันธกิจ 

บริหารจัดการสินทรัพย์ด้อยคุณภาพอย่างมืออาชีพ
พัฒนาและส่งเสริมศักยภาพของบุคคลากร ให้มีความสามารถและจริยธรรม
เสริมสร้างและสนับสนุนการทำงานแบบเป็นทีมโดยเน้นความพึงพอใจสูงสุดของผู้ว่าจ้าง